Thẻ lưu trữ: năng lực hoạt động xây dựng

Dịch vụ đăng tải năng lực hoạt động xây dựng lên web BXD nhanh Nhất

XIN THÔNG BÁO

 V/v: Công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân.

– Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

-Căn cứ nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sử đổi bổ sung một số điều nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày12 tháng12 năm 2009 của -Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.